Många företagare väntar för länge med att se över företagsstrukturen. Det finns många fördelar med att starta ett holdingbolag. Det ger till exempel större kontroll över hur upparbetade vinster i koncernen fördelas och beskattas samtidigt som risker kan ”isoleras” till specifika bolag/verksamhetsområden.

faktaruta3 holdingbolag– Holdingbolag är ett aktiebolag som äger aktier i andra företag. Skaffa dig ett bolag som ger dig mer kontroll, flexibilitet och en kapitalbuffert som du kan använda i framtiden på ett sätt som du bestämmer där och då, säger David Hedlund, företagsmäklare hos Swedbank Företagsförmedling.  

Majoriten av landets företag har relativt få anställda och ägarna jobbar mycket under lång tid för att bygga upp sin verksamhet. När försäljningen eller generationsskiftet närmar sig finns det bättre och sämre sätt att gå tillväga. När säljaren inte har förberett sig i tid krymper handlingsutrymmet.

– Fåmansföretagare som vill få minsta möjliga skatt efter en försäljning och få större handlingsfrihet för hur vinsten ska användas efter försäljning bör planera i god tid. Detta gäller exempelvis till pensionen eller till nya investeringar. Ett bra sätt för många är att sätta upp ett holdingbolag dit vinstmedel förs under en längre tid, säger David Hedlund. I en koncernstruktur är det lättare att jämna ut resultatet över tid och därmed kan ägaren få en jämnare inkomst. När ägaren senare säljer den rörelsedrivande verksamheten i dotterbolaget hamnar vinsten i holdingbolaget skattefritt. I företag som saknar ekonomiska rådgivare kan det hända att möjligheten inte tas tillvara.

– Att sätta upp ett svenskt holdingbolag är inte komplicerat och görs relativt snabbt. Redan när en firma blir aktiebolag med vinstgenererande verksamhet är holdingbolagstruktur något att fundera över, säger David Hedlund. Skattereglerna som påverkar fåmansföretagen är dock under lupp.

Regeringen har gett direktiv om att 3:12-reglerna, skattereglerna för utdelning från och försäljning av aktier i fåmansföretag, ska ses över. Det kommer sannolikt leda till ökad skatt för fåmansföretagare framöver. Men än så länge är det nuvarande regler som gäller.

– Med dagens regler kan ägaren till exempel sälja ett dotterbolag och försäljningslikviden/kapitalet hamnar skattefritt i holdingbolaget (svenskt aktiebolag). Holdingbolaget får därefter inte bedriva någon verksamhet utan läggas i träda i fem år. Under dessa fem år förvaltas kapitalet av professionella förvaltare (diskretionär förvaltning). Det sjätte året kan ägaren ta ut hela vinsten till 25 procents beskattning. Under trädaperioden får ägaren inte driva eller associeras med liknande verksamhet som ägaren bedrev innan försäljningen av dotterbolaget. Ägaren kan i normalfallet under den femåringa trädaperioden ta ut årlig utdelning upp till gränsbeloppet.

david hedlund2 bildtext– Den som planerar och har tålamod får inte sällan flerfaldigt så mycket pengar kvar att använda under pensionen eller att investera i annan verksamhet, sammanfattar David Hedlund. Inte sällan väntar företagens ägare för länge med att sätta igång en säljprocess och underskattar hur lång tid den kommer att ta, påpekar David Hedlund, som ofta hjälper till att se över företagsstrukturen så att både säljaren och köparen ska göra en bra affär.

– Med ett holdingbolag kan ägaren separera olika verksamheter i olika bolag, begränsa risker till de respektive dotterbolagen och jämna ut resultat via koncernbidrag. Det förenklar även processen att ta in nya delägare i dotterföretag utan att du som ägare förlorar kontrollen. Många gör till exempel klokt i att ta in en intern eller extern vd i bolaget inför en försäljning. Den personen får extra motivation av att vara delägare i dotterbolaget där verksamheten bedrivs och en köpare känner sig tryggare när ”ledarsuccessionen” är säkrad. Holdingbolag är också bra av andra skäl. Det finns till exempel ägare som vill skydda immateriella rättigheter i holdingbolaget som då är separerade från händelser i dotterbolaget, säger David Hedlund.

Vad gör entreprenörer med sina pengar efter exit?

– Många vill investera i annan verksamhet och då är holdingbolaget bra, eftersom ägaren kan investera skatteeffektivt samt eventuellt ordna billigare finansiering än det skulle vara möjligt privat.  Andra vill trygga tillgångarna för sina anhöriga eller lösa ut delägare i driftsbolaget.

 faktaruta2 holdingbolag