I konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook förutspås fortsatt tillväxt 2016 och 2017. Investeringarna har tagit ordentlig fart. Samtidigt finns obalanser på såväl arbetsmarknad och bostadsmarknad, något som kan komma att bromsa tillväxten på sikt.

Investeringarna växte på bred front under 2015. Totalt steg investeringarna med 7,9 procent i årstakt under fjolårets tre första kvartal. Bostadsinvesteringarna steg med 16 procent och svarade för det största bidraget men även investeringarna inom det privata näringslivet och den offentlig sektorn steg. I år fortsätter bostadsinvesteringarna att svara för en betydande del av investeringsuppgången.

lyftkran bildtextUtbredd brist på bostäder, flyktingströmmen från i höstas, låga räntor, stigande disponibelinkomster och regeringens ambition om att öka bostadsbyggandet pekar entydigt på ett fortsatt högt bostadsbyggande. Dock räknar vi med att tillväxttakten hålls tillbaka av begynnande kapacitetsbrister såsom brist på arbetskraft och byggklar mark, vilket vi förutser blir mer framträdande under den senare delen av prognosperioden. Kapacitetsbrister kan ha lett till att antalet påbörjade lägenheter i storstadsregionerna blev oförändrade under fjolårets tre första kvartal medan de steg i övriga landet, främst i universitetsorterna.

Vi ser en god utveckling i de offentliga investeringarna. Den snabba befolkningstillväxten, i kombination med upprustning av miljonprogrammet och infrastruktursatsningar, innebär ytterligare ett tryck uppåt på de kommunala investeringarna. SCB:s investeringsenkät signalerade om en svag investeringsutveckling under 2016 för det privata näringslivet.

Vi räknar med en lägre investeringstillväxt inom industrin efter den kraftiga kapacitetsutbyggnaden inom transportmedelsindustrin och fortsatta neddragningar inom gruvnäringen medan investeringarna inom övriga delar av näringslivet stiger i kölvattnet av den starka inhemska efterfrågan och låga räntor.

Medvetna hushåll

Hushållens konsumtion fortsätter att vara en betydande drivkraft de närmaste två åren. Sysselsättningsutvecklingen fortsätter att utvecklas starkt, vilket tillsammans med en ihållande låg inflationstakt gör att den reala disponibla inkomsten stiger med hela 4,0 procent i år och med närmare 3 procent 2017. Detta trots att skattetrycket ökar något under prognosperioden. En stark inkomstutveckling gör att vi räknar med att hushållens konsumtionslusta håller i sig relativt väl. Samtidigt är osäkerheten kring finanspolitiken och, inte minst, bostadsmarknaden betydande vilket, trots allt, ger utslag i en stigande sparkvot. En faktor bakom det höga sparandet är ökande amorteringar genom skärpta amorteringskrav från bankerna. Därtill är hushållens förtroende dämpat, främst beroende på en negativ syn på landets ekonomi. För året räknar vi, trots allt, med en fortsatt stark konsumtionsutveckling inte minst beroende på att antalet färdigställda bostäder ligger på en hög nivå vilket gynnar sällanköpsvaruhandeln såsom möbler och inventarier. Dessutom bidrar flyktinginvandringen positivt via stigande dagligvaruhandel.

Nästa år väntas hushållens konsumtion dämpas något till en tillväxt på 2,7 procent. Här räknar vi med att den starka utvecklingen för den varaktiga konsumtionen faller tillbaka, dels beroende på en mättnadseffekt. Dels som en följd av dämpat bostadsbyggande. Räntorna förblir låga och stiger enbart i långsam takt under prognosperioden vilket innebär att räntekostnaderna enbart verkar måttligt återhållande på konsumtionen. En måttlig ränteuppgång i kombination med stigande skuldsättning ökar emellertid hushållens ränteutgifter som andel av den disponibla inkomsten. Trots en begränsad ränteuppgång finns det utrymme att inleda en gradvis nedtrappning av ränteavdragen. En på sikt nödvändig reform både ur ett stabilitetsperspektiv men även då stigande räntor innebär en allt större press på statsbudgeten.

Källa: Swedbank Economic Outlook, februari 2016
> Läs hela rapporten (pdf)